Chi tiết bài viết

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới

16:45, Thứ Sáu, 10-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.

Theo đó, đến năm 2030, thành phố Đồng Hới có tổng diện tích tích đất nông nghiệp 7.408,08 ha; đất phi nông nghiệp 8.034,04 ha; đất chưa sử dụng 145,22 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.293,67 ha; diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 117,67 ha; diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 193,12 ha; đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp 0 ha; đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp 57,14 ha.

UBND tỉnh giao thành phố Đồng Hới có trách nhiệm công bố công khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt; khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Đồng Hới trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

PV ĐHà 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)