Kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024)

(Quang Binh Portal) - Ngày 25/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1483/KH-UBND phát động Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Thông báo số 821-TB/TU ngày 16/3/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1246/KH-UBND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua Đợt thi đua nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần cách mạng, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, nâng cao niềm tin, lòng tự hào dân tộc về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng, tinh thần đoàn kết, kiên cường bất khuất của các tầng lớp Nhân dân tỉnh Quảng Bình trong suốt chiều dài lịch sử 420 năm qua, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới.

2. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương "Quảng Bình Hai giỏi", khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

3. Thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thế nhỏ có nhiều thành tích; phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời.

Các nội dung thi đua đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Chủ đề thi đua: “Phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024).

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024

3. Nội dung thi đua

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho công tác thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cụ thể:

a) Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế

Thi đua thực hiện phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Coi trọng hiệu quả đầu tư, ưu tiên những dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn. Tiếp cận các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư vào các địa bàn có tiềm năng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thi đua thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”, phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua“Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên/một đại sứ du lịch”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Thi đua thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. 

b) Thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hoá - xã hội

Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ ở y tế xanh, sạch, đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;  nâng cao chất lượng trong đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục thực hiện phong trào“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn”. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

c) Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại

Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tích cực thực hiện các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác đối ngoại.

d) Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị   

Thi đua trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tích cực triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, lãng phí; thi đua thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bên vững” tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” các biểu hiện tiêu cực trong xã hội. 

đ) Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin trực tuyến giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính; công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng điều hành của các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị, địa phương.

e) Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký, đề xuất thực hiện sáng kiến hoặc giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực và giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học - công nghệ trong công việc, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trong Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024).

2. Hình thức khen thưởng

a) Đối với cấp tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho không quá 30 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ phong trào thi đua ở cơ sở. 

b) Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, số lượng khen thưởng tùy theo mức độ và thành tích đạt được.

c) Đối với cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, số lượng khen thưởng tùy theo mức độ và thành tích đạt được.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trong các Khối thi đua của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phát động đợt thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị; tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra. Kịp thời triển khai, phát động đợt thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) và các sự kiện trọng đại của đất nước. Tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Đề nghị các cấp ủy đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này; quan tâm phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua thông qua các hội nghị, diễn đàn và phương tiện thông tin truyền thông, tạo sức lan tỏa trong xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình: Xây dựng  các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024) và các sự kiện trọng đại của đất nước.

4. Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh):

 - Theo dõi Đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024).

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu, lựa chọn tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và gửi văn bản phát động thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/7/2023 để tổng hợp.

Nguồn: Kế hoạch số 1483/KH-UBND