Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh

(Quang Binh Portal) - Ngày 08/11/2023, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 128 -KH/TU tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

Năm 2024, tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, quân dân trong tỉnh; thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước, đồng thời tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương “Hai giỏi”, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Quảng Bình, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội quần chúng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa lịch sử của quá trình hình thành và phát triển địa danh Quảng Bình; ôn lại những trang sử vàng chói lọi, đặc biệt là Ngày Quảng Bình quật khởi, những truyền thống vẻ vang và hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà đã đạt được, từ đó thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước. 

- Thông qua đợt sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, từ đó giáo dục lý tưởng cách mạng quê hương Quảng Bình “hai giỏi”, khích lệ các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động phải được tổ chức đồng bộ, toàn diện từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tránh hình thức, tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tích cực, hiệu quả.

- Gắn đợt sinh hoạt chính trị với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị, nhất là việc triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Chủ đề sinh hoạt chính trị

“Phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024)”.

2. Nội dung sinh hoạt

- Ôn lại lịch sử 420 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Bình, ý nghĩa lịch sử của ngày Quảng Bình quật khởi và những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới, trong đó tập trung nêu bật những giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, giá trị tinh thần của người dân Quảng Bình; những thành tựu nổi bật trong các cuộc kháng chiến giải phóng quê hương, dân tộc, những thành quả đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

- Khẳng định giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo; giáo dục giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh ta nói riêng trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất những giải pháp, kiến nghị, ý tưởng nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

3. Hình thức tổ chức, tài liệu và thời gian đợt sinh hoạt

3.1. Cấp tổ chức

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

- Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở, chi đoàn, chi hội.

3.2. Hình thức tổ chức

- Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề.

- Báo cáo, tuyên truyền miệng, nói chuyện truyền thống.

- Lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

3.3. Tài liệu

- Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Sách, tài liệu, tư liệu viết về Quảng Bình.

- Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024); 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2024), do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành.

4. Thời gian sinh hoạt

- Thời gian tổ chức đợt sinh hoạt:

+ Từ tháng 12/2023 đến tháng 9 năm 2024.

+ Cao điểm vào tháng 5/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban cán sự Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thành uỷ, thị ủy, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

Chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách cụ thể, trong đó, tập trung làm rõ những giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa qua 420 năm hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình; giá trị lịch sử của phong trào Quảng Bình quật khởi; những thành tựu sau 35 năm tái lập tỉnh và các bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.

2. Các cơ quan truyền thông, báo chí 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên theo dõi, đưa tin hoạt động của các địa phương, đơn vị về đợt sinh hoạt chính trị. 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, các chương trình đặc biệt, phản ánh đậm nét về truyền thống đấu tranh cách mạng, giái trị văn hóa, giá trị tinh thần, những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực trong những chặng đường lịch sử của tỉnh nhà. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả đợt sinh hoạt chính trị báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: Kế hoạch số 128 -KH/TU ngày 08/11/2023