Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tại cuộc họp Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

23:51, Thứ Sáu, 5-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/7/2021, Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo về các dự án chậm tiến độ để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý do đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Tổ trưởng chủ trì. Tham dự có đầy đủ các thành viên Tổ rà soát theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 và Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả rà soát và tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, một số kiến nghị, đề xuất; ý kiến của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Tổ trưởng kết luận:

Trong thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đánh giá, giám sát đầu tư; thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tích cực hỗ trợ, đồng thời chủ động làm việc với các Nhà đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý và thực hiện dự án, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai thực hiện dự án trên địa tỉnh. Tuy nhiên, qua báo cáo rà soát tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cho thấy nhiều Nhà đầu tư không triển khai đầu tư theo tiến độ cam kết, vẫn còn rất nhiều dự án chậm tiến độ, nhiều dự án phải giãn tiến độ, nhiều dự án không triển khai thực hiện theo yêu cầu đã làm lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và bộ mặt đô thị của tỉnh, đồng thời giảm cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp, Nhà đầu tư khác có nhu cầu đầu tư.

Việc chậm trễ nêu trên, ngoài yếu tố khách quan là do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong thu xếp nguồn vốn để đầu tư; nhiều thủ tục pháp lý phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư dự án. Bên cạnh đó cũng tồn tại tình trạng nhiều Nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai chờ cơ hội để chuyển nhượng dự án...; công tác tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, chấm dứt dự án chậm tiến độ thực hiện chưa thực sự quyết liệt.

Để tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, đồng thời kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện đúng cam kết, các dự án chậm tiến độ nhiều năm, không có khả năng triển khai, tránh lãng phí tài nguyên đất đai và cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư khác; sau khi xem xét, Tổ rà soát cơ bản thống nhất phương án xử lý, Cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ:

- Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ và đang nợ tiền thuê đất: Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thu hồi đất theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/8/2022.

- Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ nhưng vẫn nộp đủ tiền thuê đất: Chủ trì (trường hợp dự án ngoài KCN, KKT),  hoặc phối hợp thực hiện với Ban Quản lý Khu kinh tế (trường hợp trong KCN, KKT) tham mưu UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư để cam kết tiến độ thực hiện đối với từng dự án để đốc thúc, yêu cầu triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 20/8/2022.
Trường hợp, sau cam kết, dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất.

- Đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, đã triển khai xây dựng, đang chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất: 

+ Phối hợp với Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng  bộ tiêu chí để thu hồi đất hoàn thành trước ngày 25/8/2022;

+ Phối hợp với Cục thuế tỉnh để tổng hợp danh sách các dự án đang nợ tiền thuê đất đến hết năm 2021 đặc biệt các dự án đã có Quyết định cưỡng chế của Cơ quan thuế nhưng vẫn không hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, lập danh mục thu hồi đất theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2022.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư/BQL Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ:

- Đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng sau 24 tháng vẫn chưa triển khai bất kỳ thủ tục pháp lý nào có liên quan: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2022.

- Đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang chậm tiến độ nhưng đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và hiện đang triển khai các bước chuẩn bị đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế lập danh mục các dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2022. Đồng thời chủ động làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư để đốc thúc tiến độ, ký cam kết thời gian triển khai xây dựng và thời gian hoàn thành các dự án. Nếu quá thời gian cam kết vẫn không hoàn thành dự án, thực hiện các thủ tục thu hồi dự án.

3. Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đốc thúc, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư, xem xét, điều chỉnh gia hạn tiến độ cho 02 dự án Khu nhà ở thương mại chậm tiến độ do Sở quản lý để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/8/2022, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo kết luận số 2747/TB-VPUBND ngày 22/07/2022