Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022”

23:49, Thứ Sáu, 5-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1407/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) và tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2022”.

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã, cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cá nhân, doanh nghiệp (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Cuộc thi). Các đối tượng tham gia không hạn chế về độ tuổi, ngành nghề, dân tộc, giới tính.

Đối với phần thi tìm hiểu CCHC, nội dung tập thi trung chủ yếu là các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác CCHC, văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên môi trường mạng Internet theo Bộ câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị, mỗi bài thi gồm có 20 câu hỏi.
Riêng phần thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính, nội dung thi là các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới phải thiết thực và áp dụng vào được trong thực tiễn có thể nhân rộng trong toàn tỉnh, tập trung vào nhóm: Các mô hình, sáng kiến, giải pháp giúp cho tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; sáng kiến, giải pháp để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); giải pháp cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách chế độ công vụ, tài chính công, xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp…

Hình thức thi bằng bài viết của cá nhân hay nhóm tác giả về các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC của tỉnh. Đối với các bài dự thi về lĩnh vực công nghệ thông tin, dựng hình ảnh hoặc video, ngoài hình thức viết có gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm, hình ảnh hoặc video. 
Thời gian tổ chức: Quý III và quý IV/2022, trong đó thi trắc nghiệm: Chia thành 02 đợt (Mỗi đợt tối đa 15 ngày); thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính (Từ tháng 9 - 11/2022).

Cơ cấu giải thưởng đối với phần thi trắc nghiệm, mỗi đợt có 11 giải thưởng: 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá 700.000 đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng. Đối với giải thưởng sáng kiến, giải pháp: 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng;  05 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng. Các giải thưởng đều kèm theo Giấy chứng nhận của ban Tổ chức cuộc thi.

Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác CCHC, góp phần cải thiện Chỉ số PCI, PAPI, Chỉ PAR INDEX, SIPAS trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo nhằm tìm ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí thực hiện TTHC, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

PV Hồng Mến