Tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công

16:57, Thứ Sáu, 12-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1457/UBND-TH về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công.  

Để đảm bảo hiệu quả việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản tổ chức thực hiện xử lý, quản lý, sử dụng tài sản đúng hình thức, thời hạn, thủ tục; lập báo cáo kết quả sắp xếp lại, xử lý và tình hình triển khai phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt gửi Sở Tài chính trước ngày 20/8/2022 tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính. Các đơn vị chưa thực hiện báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lại tài sản theo quy định, khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trạng, thống nhất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/8/2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc không thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổng hợp, lập phương án xử lý và tổ chức thực hiện phương án xử lý nhà, đất.

Sở Tài chính phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng nhà đất của các đơn vị chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định; rà soát, hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm đúng hình thức, thời hạn, thủ tục theo quy định của pháp luật, đặc biệt là cơ sở nhà, đất xử lý theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tham mưu UBND tỉnh xử lý các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, có ý kiến đúng thời hạn quy định dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của tỉnh để bảo đảm tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và sở, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà đất của các cơ quan tổ chức theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh và thanh tra chuyên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

PV Hồng Mến