Giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới

9:0, Thứ Bảy, 13-8-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3098/VPUBND-TH ngày 11/8/2022.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu của Dự án. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đồng Hới khẩn trương triển khai, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 780/TB-VPUBND ngày 17/3/2022 và Thông báo số 1770/TB-VPUBND ngày 23/5/2022 để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới tích cực phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án.

PV:NQ