Đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở

16:54, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực. Các địa phương đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên; nhìn chung công tác hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đến công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên; nguồn kinh phí cấp cho công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn hẹp; việc chi thù lao cho hòa giải viên trực tiếp tham gia các vụ, việc hòa giải nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện. Những tồn tại này đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, chưa động viên kịp thời những người trực tiếp làm công tác hòa giải. 

Theo đó, để khắc phục những tồn tại và thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, ngày 30/9/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1810/UBND-NCVX về việc đảm bảo kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập dự toán ngân sách cho công tác hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo UBND cấp xã lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách cho công tác hòa giải ở cơ sở; bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt quan tâm bố trí đủ nguồn kinh phí chi thù lao vụ, việc hòa giải cho hòa giải viên tại địa phương theo quy định của Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp, công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các địa phương huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

PV Hồng Mến