Thực hiện biện pháp chống trốn đối với lao động đi làm việc nông nghiệp thời vụ tại Hàn Quốc

10:36, Thứ Năm, 24-11-2022

(Quang Binh Portal - Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2229/UBND-NCVX về việc thực hiện biện pháp chống trốn đối với lao động đi làm việc nông nghiệp thời vụ tại Hàn Quốc. a

UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 395/TB-VPUBND ngày 08/11/2022 về tình hình triển khai thực hiện đưa người lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thị xã có lao động bỏ trốn, tổ chức làm việc về tận xã, thôn xác định rõ trách nhiệm bảo lãnh, trách nhiệm vận đồng gia đình, thân nhân kêu gọi con em mình về nước, đối với  trường hợp người đứng ra bảo lãnh là cán bộ, đảng viên hoặc cán bộ, đảng viên có người thân là lao động đang bỏ trốn, cứ trú  bất hợp pháp thì phải gắn trách nhiệm nghiêm túc; ban hành Thư gửi UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức đoàn thể cấp xã, người bảo lãnh, thân thân của người lao động để kêu gọi người lao động đang bỏ trốn nhanh chóng trở về nước, nếu người lao động tự nguyện về nước trước ngày 31/12/2022 thì sẽ được xem xét miễn, giảm xử phạt vi phạm hành chính, được hỗ trợ lại một phần kinh phí ký quỹ và được xem xét tiếp tục cho tham gia đi làm việc ở một số chương trình phù hợp; chủ trì, phối hợp với các ngành đề xuất giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc lao động bỏ trốn trong các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện một số giải pháp đưa người lao động làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh Công thư gửi chính quyền thành phố Yeongju đề nghị phối hợp xử lý, kêu gọi lao động về nước; thông qua hoạt động ngoại giao đề xuất giải pháp giữ gìn, duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác với chính quyền thành phố Yeongju và địa phương khác của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Sở Tư pháp phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại tính pháp lý, quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chương trình này; nghiên cứu pháp lý đề xuất biện pháp pháp lý áp dụng đối với người bảo lãnh và người lao động vi phạm để yêu cầu người lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn hình thức phù hợp, chọn lọc nội dung để có biện pháp truyền thông đúng bản chất sự việc, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của việc tuân thủ các quy định của pháp luật khi đi lao động nước ngoài. 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp chính quyền các cấp tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình người lao động đi làm việc thời vụ vi phạm Hợp đồng, bỏ trốn ở lại tại Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp và thân nhân, người cam kết bảo lãnh để tổ chức quản lý, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, phối hợp chính quyền địa phương triển khai giải pháp tuyên truyền, vận động gia đình, người thân có người lao động bỏ trốn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiểm điểm nghiêm túc trong công tác tuyển chọn, giới thiệu lao động; trách nhiệm quản lý, thực hiện cam kết và việc thực hiện biện pháp vận động người lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc về nước; khẩn trương triển khai giải pháp, biện pháp cứng rắn để đảm bảo đưa người lao động vi phạm, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước trước ngày 31/12/2022; tập trung tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhất là cán bộ, đảng viên có người lao động bỏ trốn cung cấp thông tin, kêu gọi người lao động về nước; đồng thời báo cáo  kịp thời kết quả, đề xuất những giải pháp cụ thể với UBND tỉnh qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác quản lý, xử lý những vấn đề phát sinh do những lao động gây ra.  

PV Hồng Mến