Chi tiết bài viết

Cấp bổ sung 19.620 kg gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Bình học kỳ I năm học 2022 - 2023

16:40, Thứ Tư, 1-2-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 30/01/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-BTC về việc xuất bổ sung gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Quyết định nêu rõ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 19.620 kg gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia giao cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình khẩn trương tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh, bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, sử dụng gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho học sinh đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học. 

PV:NQ

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)