Chi tiết bài viết

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

16:16, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 428/UBND-TH về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Kế hoạch số 124/KH/TU ngày 11/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình, kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị định, Kế hoạch theo yêu cầu và đạt kết quả đề ra.

PV Mai Anh 
 

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)