Chi tiết bài viết

Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân

16:26, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là mục đích được xác định tại Chương trình hành động số 04/Ctr-LHHN của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (Liên hiệp Quảng Bình) triển khai thực hiện Chỉ thị cố 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, tích cực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Nhân dân Việt Nam nói chung và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng với Nhân dân các nước, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, góp phần phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, tỉnh Quảng Bình.

Tại Chương trình hành động, Liên hiệp Quảng Bình cũng đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 12/CT/TW, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung hiệu quả của Nhà nước, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức Nhân dân với vai trò nồng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp hữu nghị; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân…

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)