Chi tiết bài viết

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, kết hợp khai thác đất san lấp tại thửa đất số 320 - Tờ bản đồ số 37, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

10:37, Thứ Tư, 27-9-2023

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập