Chi tiết bài viết

Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm đến hết năm 2023

14:24, Thứ Sáu, 29-9-2023

(Quang Binh Portal) - Để đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngày 28/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1949/UBND-KSTT về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm đến hết năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện tốt việc lấy ý kiến đánh giá tác động của Văn phòng UBND tỉnh, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp về quy định TTHC, yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), bảo đảm chỉ trình HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định về TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội, đặc biệt không phát sinh quy định về yêu cầu, điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC thuộc thẩm quyền quản lý (cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã) cung cấp trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hóa hồ sơ… theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, cắt giảm thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện DVC trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. 

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác TTHC trên Cổng DVC Quốc gia/tỉnh và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả để đội ngũ cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; tập trung cải cách quy trình, TTHC nội bộ nhằm khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC, tránh phát sinh thủ tục gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC giúp công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết TTHC, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

PV Minh Huyền

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập