Chi tiết bài viết

Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14:33, Thứ Ba, 21-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2407/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (viết tắt là Đề án) với các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định số 468/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030”;

Quyết định số 563/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024;

Quyết định số 564/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức triển khai Chương trình Đánh giá Quốc tế Dạy và học (TALIS) chu kỳ 2024;

Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục;

Công văn số 5162/BGDĐT-QLCL ngày 22/9/2023 của Bộ GDĐT về việc triển khai Đề án 468 ngày 13/02/2023;

Công văn số 5259/BGDĐT-QLCL ngày 27/9/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm định kỳ cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, báo cáo Bộ GDĐT và các đơn vị liên quan làm cơ sở đề xuất các chính sách, giải pháp đổi mới các hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2026

- Tham gia các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia theo Kế hoạch của Bộ GDĐT, bao gồm:

+ Tham gia 02 đợt đánh giá định kỳ quốc gia cho các khối lớp và lĩnh vực học tập được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

+ Tham gia 02 chu kỳ của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ; tham gia 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá quốc tế về dạy và học (TALIS); 

+ Tham gia 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các quốc gia khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM).

- Nâng cao năng lực, bồi dưỡng tập huấn và cấp chứng nhận cho đội ngũ tham gia chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia:

+ 100% các cơ sở giáo dục được lựa chọn vào mẫu đánh giá tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tương ứng theo mục tiêu và quy trình kỹ thuật của mỗi kỳ đánh giá theo quy định;

+ 100% cán bộ cốt cán được bồi dưỡng tập huấn và cấp chứng nhận về các nội dung liên quan đến đánh giá diện rộng cấp quốc gia;

+ 50% cán bộ làm công tác khảo thí của Sở GDĐT được bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực và cấp chứng nhận về đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các kỳ đánh giá;

+ 50% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông tham gia đánh giá được bồi dưỡng và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng về đánh giá diện rộng cấp quốc gia hằng năm.

b) Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2027-2030

- Tham gia các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia:

+ Tham gia 01 đợt đánh giá định kỳ quốc gia hằng năm cho các khối lớp và lĩnh vực học tập được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

+ Tham gia 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA); tham gia 01 chu kỳ của Chương trình phân tích các hệ thống giáo dục (PASEC) ; tham gia 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá Quốc tế về Dạy và Học (TALIS);

+ Tham gia 01 chu kỳ của Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học các quốc gia khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM).

- Tham gia bồi dưỡng tập huấn và cấp chứng nhận cho đội ngũ tham gia chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia:

+ 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được lựa chọn vào mẫu đánh giá tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tương ứng theo mục tiêu và quy trình kỹ thuật của mỗi kỳ đánh giá theo quy định;

+ 100% cán bộ cốt cán của tỉnh được bồi dưỡng tham gia tập huấn về các nội dung liên quan đến đánh giá diện rộng cấp quốc gia theo kế hoạch của Bộ GDĐT;

+ 100% cán bộ làm công tác khảo thí cấp Sở được bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực và cấp chứng nhận về đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các kỳ đánh giá;

+ 100% cán bộ quản lý và giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông tham gia đánh giá được bồi dưỡng và cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng về đánh giá diện rộng cấp quốc gia hằng năm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức triển khai và sử dụng kết quả đánh giá diện rộng cấp quốc gia 

 - Triển khai thành công trên địa bàn tỉnh các kỳ đánh giá diện rộng cấp quốc gia do Việt Nam hoặc do các tổ chức quốc tế tổ chức, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, quy trình, minh bạch và khách quan. Trước mắt, trong năm 2024, triển khai Chương trình Đánh giá Quốc tế Dạy và học (TALIS) chu kỳ 2024 và Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 theo Kế hoạch của Bộ GDĐT (Quyết định số 563/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 564/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT).

 - Trên cơ sở thông tin, phân tích kết quả thu được từ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia, báo cáo Bộ GDĐT, các cơ quan liên quan đề xuất các chính sách phát triển giáo dục, góp phần đổi mới các hoạt động dạy học và giáo dục nhằm cải tiến chất lượng giáo dục phổ thông.

2. Phát triển đội ngũ phục vụ công tác quản lý và triển khai đánh giá diện rộng cấp quốc gia

 - Cử đội ngũ cán bộ cốt cán tham gia bồi dưỡng tập huấn về các nội dung liên quan đến đánh giá diện rộng cấp quốc gia theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Cục Quản lý chất lượng hoặc do các tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức nhằm hình thành lực lượng nồng cốt cho công tác quản lý và triển khai thực hiện chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

- Cử cán bộ làm công tác khảo thí và đánh giá các cấp theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, bảo đảm đủ số lượng và năng lực để thực hiện các kỳ đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông về đánh giá kết quả học tập của học sinh để thực hiện các kỳ đánh giá diện rộng cấp quốc gia; khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục tham gia đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác khảo thí các cấp và đội ngũ giáo viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các thiết kế đánh giá định kỳ diện rộng cấp quốc gia theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng Khung đánh giá định kỳ diện rộng cấp quốc gia với nội dung đánh giá phù hợp với các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo yêu cầu, hướng dẫn, kế hoạch của Bộ GDĐT, Cục Quản lý chất lượng.

- Thực hiện cải tiến các phương pháp, kỹ thuật và hình thức đánh giá định kỳ diện rộng cấp quốc gia theo yêu cầu.

- Tham gia hoàn thiện các bộ công cụ đánh giá định kỳ quốc gia theo các khối lớp và lĩnh vực học tập phù hợp với yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá diện rộng cấp quốc gia

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện đánh giá diện rộng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, từng bước chuyển đánh giá trên giấy sang đánh giá trên máy tính để bảo đảm tính chính xác, khách quan, phù hợp với yêu cầu quốc tế.

Triển khai thực hiện đầy đủ các phần mềm do Bộ GDĐT triển khai trong quá trình đánh giá.

Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá diện rộng cấp quốc gia phục vụ cho việc quản lý, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước (Sự nghiệp giáo dục) trong dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh giao cho Sở GDĐT (Chi chung phục vụ quản lý Ngành GDĐT).

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Nội dung, mức chi: Vận dụng Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình và các quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT, các trường phổ thông xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị và Kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án theo yêu cầu của Bộ GDĐT. Bố trí nguồn kinh phí được giao trong dự toán hàng năm và các nguồn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở GDĐT, các cơ quan đơn vị liên quan xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (Sự nghiệp giáo dục) trong dự toán ngân sách hằng năm của tỉnh giao cho Sở GDĐT (Chi chung phục vụ quản lý Ngành GDĐT) để thực hiện Đề án.

3. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ được giao để phối hợp với Sở GDĐT triển khai các nội dung liên quan của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương để phối hợp với Sở GDĐT triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; chỉ đạo các phòng, ban tham mưu triển khai Kế hoạch tại địa phương; bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nguồn: Kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 21/11/2023

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập