Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Luật Viễn thông trên địa bàn tỉnh

16:10, Thứ Năm, 20-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 20/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Viễn thông; chủ động tham mưu UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản đảm bảo phù hợp với Luật Viễn thông và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông, tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển về viễn thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện Luật Viên thông phải bảo đảm thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan. Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Viễn thông.

PV Hồng Lựu

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập