Triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

16:31, Thứ Hai, 1-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1379/UBND-KSTTHC triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn cho Bộ, ngành, cơ quan, địa phương; khẩn trương đưa vào khai thác, sử dụng Phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; tập huấn, hướng dẫn cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo tiến độ tại Công văn số 845/UBND-KSTT ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu TTHC giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công/ Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia/bộ chuyên ngành đối với các TTHC, dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập Danh sách đăng ký tài khoản quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị mình gửi Văn phòng UBND tỉnh để phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống. Văn phòng UBND tỉnh sử dụng tài khoản quản trị cấp cao của địa phương đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của địa phương trên Cổng Dịch vụ công/ Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

PV Hồng Mến

Các tin khác