Triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

16:30, Thứ Hai, 1-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1382/UBND-TH về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương, quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15, Nghị quyết số 63/2022/QH15 và các Nghị quyết khác được Quốc hội khóa XV xem xét, ban hành tại kỳ họp thứ 3. Trong đó, tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả như: Khẩn trương phân bổ, giao vốn ngân sách để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của 03 chương trình mục tiêu Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách Nhà nước niên độ năm 2020 và năm 2019 trở về trước; kiểm tra việc xây dựng, công bố giá, chỉ số giá các loại vật liệu cho xây dựng công trình giao thông theo đúng quy đinh của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ tình trạng biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi…

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc các sở, ban, ngành địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và nhiệm vụ được phân công; nắm bắt tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành địa phương để tham mưu, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

PV:NQ

Các tin khác