Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường

16:30, Thứ Hai, 1-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1376/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo mục tiêu của Luật BVMT, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, tiếp nhận đăng ký môi trường, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thực hiện ngay việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC về môi trường theo thẩm quyền. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp tỉnh; UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường theo thẩm quyền; UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường theo thẩm quyền và thực hiện các trách nhiệm quy định tại Khoản 7 Điều 49 Luật BVMT năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương không để xảy ra tình trạng chậm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC về môi trường theo quy định của Luật BVMT; tăng cường tập huấn Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách mới về BVMT đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi pháp luật BVMT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và quy định của pháp luật về BVMT.

PV:NQ

Các tin khác