Thúc đẩy nhiệm vụ triển khai Đề án 06

16:6, Thứ Năm, 22-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1741/UBND-KSTT về thực hiện Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 17/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 13/9/2022 về thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022 (Đề án 06).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, hoàn thành trong năm 2023.

PV:NQ

Các tin khác