Tiếp nhận, tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

11:15, Thứ Sáu, 23-9-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 22/9/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số  3792/VPUBND-NCVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, thực hiện Công văn số 413-CV/TU ngày 07/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 372-CV/BCSĐ ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do Nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được phép tiếp nhận, tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm lộ trình giảm 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị. 

Đồng chí giao Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế ở các cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. 

PV Hồng Mến
 

Các tin khác