Triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng nhiệm vụ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

16:29, Thứ Sáu, 30-9-2022

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1803/UBND-KSTT về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

Để triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng nhiệm vụ xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ đã được giao, thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đúng tiến độ.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến năm 2022 đạt tối thiểu trên 20%, đến năm 2025 đạt tối thiểu 50%; đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp, cho phép thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt tối thiểu 60%; hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán, nộp phí, lệ phí đạt tối thiểu 30%.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Bình khẩn trương chỉ đạo triển khai hoàn thành việc xây dựng, tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát kết quả xây dựng, tích hợp dịch vụ công trực tuyến, kết quả triển khai kết nối, đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính và kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến theo quy định; tổ chức thực hiện đáp ứng mục tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được đồng bộ đầy đủ tình hình, kết quả xử lý lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến được xây dựng đều được cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

PV Mai Anh

Các tin khác