Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân và lấy phiếu đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý

16:24, Thứ Tư, 23-11-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2214/UBND-NCVX về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân và lấy phiếu đánh giá người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác; tổ chức lấy phiếu đánh giá theo Quy định số 122-QĐ/BCSĐ ngày 11/5/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, xác định rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm (nếu có vi phạm) đối với người đứng đầu theo quy định.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị cấp dưới. Sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, những nơi thực hiện xếp loại tập thể và cá nhân chưa đảm bảo đúng quy định thì yêu cầu phải tiến hành lại, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân người chủ trì việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tự xem xét, chấn chỉnh, khắc phục việc đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2021 chưa đúng quy định; tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá, xếp loại cá nhân gắn với tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương.

Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng, phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp, lộ trình để khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân về việc đã được chỉ ra; đồng thời phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá theo Quy định số 122-QĐ/BCSĐ ngày 11/5/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh được tiến hành sau khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân và lấy phiếu đánh giá được tiến hành trước khi tổng kết năm của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản này và hướng dẫn của Sở Nội vụ về đánh giá xếp loại. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương đôn đốc việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân và việc lấy phiếu đánh giá theo Quy định số 122-QĐ/BCSĐ ngày 11/5/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tổng hợp tham mưu UBND báo cáo kết quả Bộ Nội vụ theo quy định.

PV Minh Huyền

Các tin khác