Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

16:21, Thứ Tư, 23-11-2022

Quang Binh Portal) - Vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển trên địa bàn tỉnh, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mức hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng tối đa 300 triệu đồng/dự án. Mức chi xây dựng và quản lý dự án thực hiện theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mức hỗ trợ cho hộ nghèo tham gia dự án tối đa 14 triệu đồng/hộ; hộ cận nghèo tối đa 12 triệu đồng/hộ; hộ mới thoát nghèo tối đa 10 triệu đồng/hộ (hộ mới thoát nghèo được công nhận thoát nghèo không quá 36 tháng tính đến thời điểm hỗ trợ).

Mức hỗ trợ tập huấn, tư vấn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Những đối tượng được hưởng hỗ trợ nếu đang hưởng các hỗ trợ ưu đãi khác không trùng với hỗ trợ tại Quy định này thì tiếp tục hưởng các hỗ trợ đó; nếu trùng với hỗ trợ trong Quy định này nhưng với mức khác nhau thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác