Thực hiện nghiêm túc việc chấm dứt tình trạng để số lượng ‘‘hồ sơ giải quyết quá hạn’’ và ‘‘hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn’’

16:23, Thứ Tư, 23-11-2022

(Quang Binh Portal) - Để nâng cao các chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 1624/UBND-KSTT, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh tình trạng “hồ sơ giải quyết quá hạn” và “hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn” trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. 

Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa khắc phục được tình trạng “hồ sơ giải quyết quá hạn” và “hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn”, chưa thực hiện báo cáo giải trình rõ lý do, hướng xử lý khắc phục đối với từng hồ sơ cụ thể.

Trước tình trạng đó, ngày 23/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2215/UBND-KSTT về việc đôn đốc thực hiện chỉ số ‘‘tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn’’. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh, chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc chấm dứt tình trạng để số lượng “hồ sơ giải quyết quá hạn” và “hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn” chiếm tỷ lệ lớn trên Cổng Dịch vụ công/Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh; lập báo cáo giải trình rõ lý do, hướng xử lý khắc phục đối với từng hồ sơ cụ thể, đưa ra các phiên họp giao ban, thường kỳ để chỉ đạo, chấn chỉnh và báo cáo cơ quan cấp theo quy định.

PV Mai Anh
 

Các tin khác