Chi tiết bài viết

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2022

16:55, Thứ Tư, 11-1-2023

Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2022, do đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Công an tỉnh trình bày Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Sở Thông tin và Truyền thông trình bày Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022, nghe các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh kết luận:

Xác định Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia; là một nội dung trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra; trong năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06; trong đó, xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số. Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (số 07-NQ/TU) về chuyển đổi số của tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng để chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06. 

Quá trình tổ chức triển khai, thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật; UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực của các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương và các đơn vị có liên quan đã chủ động bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh cũng như hướng dẫn của từng Bộ chuyên ngành để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra; tạo nhiều chuyển biến tích cực, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là 02 Cơ quan thường trực đã làm tốt công tác chủ trì, phối hợp và tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành. 
Các cấp địa phương đã kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo /Tổ Chỉ đạo Chuyển đổi số; Tổ Công tác triển khai Đề án 06; Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp cơ sở, thôn, bản, tổ dân phố. Gắn kết giữa các nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số với triển khai Đề án 06.

Công tác truyền thông, tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí quan tâm chỉ đạo thực hiện; qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong toàn xã hội và hệ thống chính trị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số và Đề án 06.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2022 vẫn đang còn một số tồn tại, hạn chế: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bám sát các nội dung, nhiệm vụ để cụ thể hóa tại đơn vị, địa phương; chưa thật sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác của một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao. Kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và Đề án 06 của một bộ phận người dân và cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn hạn chế. Hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, kết nối internet băng rộng một số nơi còn nhiều bất cập. Các sản phẩm cụ thể về chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương đang còn ít. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và công tác số hóa dữ liệu chưa được quan tâm đúng mức. Tiến độ thực hiện một số dự án chuyển đổi số, đô thị thông minh còn chậm. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp chất lượng còn thấp; nhiều dịch vụ công chưa đạt tỷ lệ 20% hồ sơ nộp trực tuyến; hồ sơ thanh toán trực tuyến phát sinh không đáng kể; bao gồm cả một số dịch vụ công trong nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Kết quả hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng nền tảng số, khai thác tài nguyên số còn khiêm tốn.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác chuyển đổi số của tỉnh, đặc biệt là Đề án 06 trong năm 2023 và những năm tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương và đơn vị có liên quan

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025 tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và phân kỳ triển khai cho những năm còn lại; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 18/02/2022 về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh; bổ sung các kế hoạch ngắn hạn trong năm 2023 và các năm tiếp theo để sớm hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 06 đề ra. Xác định việc thực hiện Đề án 06 là một nội dung then chốt, đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 28/4/2022 về Chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU và Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 06/12/2022 về thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh. Từng sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu để triển khai các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng các đề án, dự án, sản phẩm chuyển đổi số cụ thể trong năm 2023 phù hợp với chức năng, đặc thù của đơn vị, địa phương mình. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và các tiện ích của chuyển đổi số và Đề án 06, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến về lợi ích thiết thực của thẻ CCCD gắn chip, đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. 

- Rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị công nghệ và hạ tầng kết nối internet băng rộng, nhất là tại Bộ phận một cửa các cấp. Rà soát, hoàn thiện các quy trình dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đẩy mạnh việc hướng dẫn, trợ giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện; đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Năm 2023 giao chỉ tiêu: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của từng dịch vụ công của tỉnh đạt trên 30%; Tỷ lệ hồ sơ có phát sinh thanh toán trực tuyến của tỉnh đạt trên 20%; đối với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn hoàn thành vượt chỉ tiêu của Bộ chuyên ngành giao. 

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng lộ trình để tham mưu phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung và nền tảng số của tỉnh theo định hướng chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm trung tâm (Data-Centric). Năm 2023 đạt chỉ tiêu 40% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng theo Kế hoạch đã đề ra.

Đối với các cơ sở dữ liệu đã xây dựng, tổ chức thực hiện ngay công tác số hóa dữ liệu để chia sẻ, khai thác, sử dụng. Trong đó, năm 2023 phải hoàn thành chỉ tiêu số hóa hồ sơ, trả kết quả bản điện tử đối với 100% thủ tục hành chính theo Đề án 06 và Đề án 468 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung đẩy mạnh triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án về chuyển đổi số của quốc gia trên địa bàn tỉnh, như: Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 146); Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” (Đề án 1813)...

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành nghề truyền thống chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn nhằm thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh…

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và các Bộ chuyên ngành để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Nghiên cứu ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

- Duy trì công tác “làm sạch” dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các Bộ chuyên ngành để phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ban Chỉ đạo. 

- Tiếp tục triển khai, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Khẩn trương hoàn thành, triển khai Kiến trúc Công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh của tỉnh. Xây dựng, hoàn thiện Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống Tiếp nhận và xử lý phản ánh hiện trường, trình UBND tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 Dự án Chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh; xúc tiến thủ tục đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 Dự án để sớm hoàn thành nâng cấp, phát triển các nền tảng số dùng chung quan trọng của tỉnh trong quý II, quý III năm 2023, gồm: Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thư điện tử công vụ; Nền tảng quản lý, phân tích, tổng hợp, tích hợp, chia sẻ, biểu diễn dữ liệu tập trung... 

4. Đối với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể đã được phân công tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh và các văn bản, chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ chuyên ngành và UBND tỉnh: 

Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương và đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ đã được phân công tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm 2023. Đặc biệt là các nhiệm vụ về đối chiếu, cập nhật, làm sạch, kết nối, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhiệm vụ về cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; nhiệm vụ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nhiệm vụ về khai thác, ứng dụng các tiện ích của Đề án 06 vào đời sống kinh tế - xã hội để phục vụ người dân, doanh nghiệp; nhiệm vụ về triển khai một số dự án, hoạt động chuyển đổi số trọng tâm, quan trọng trong năm 2023 theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao;… 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối, đề xuất HĐND, UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của chuyển đổi số và Đề án 06, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp về chuyển đổi số và Đề án 06 để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng trong toàn xã hội.

7. Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh để các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 110/TB-VPUBND ngày 11/01/2023

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)