Chi tiết bài viết

Xây dựng và phát triển không gian mạng văn minh, lành mạnh

11:42, Thứ Ba, 17-1-2023

(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.    

Mục tiêu của Kế hoạch là xây dựng, phát triển không gian mạng văn minh, lành mạnh, động lực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, nâng cao năng lực, thứ hạng về an toàn, an ninh mạng của tỉnh; xây dựng hệ thống thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng có khả năng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận và xử lý thông tin gây hại tới không gian mạng trên địa bàn tỉnh; hình thành lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp Nhà nước; bảo đảm mỗi cơ quan, đơn vị có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; 80% người sử dụng internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng... Đến năm 2030, duy trì, nâng cao năng lực, thứ hạng về an toàn, an ninh mạng của tỉnh, góp phần nâng cao thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng toàn cầu; xây dựng được thế trận an ninh Nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia đông đảo, tích cực của quần chúng Nhân dân; củng cố, tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phấn đấu 90% người sử dụng internet có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các sở, ngành đơn vị trong tỉnh sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát huy sự tham gia có hiệu quả của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng; xây dựng văn bản về bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho giao dịch điện tử, chuyển đổi số, hạ tầng số, nền tảng số, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chủ động bảo vệ độc lập, chủ quyền Quốc gia trên không gian mạng; đẩy mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng số. 

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh sẽ chủ động giám sát, phát hiện và công bố hành vi vi phạm quy định pháp luật của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý trên các nền tảng số; bảo vệ hệ thống thông tin của cơ quan Đảng, Nhà nước; tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng trung thực, văn minh, lành mạnh và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, an ninh mạng; tham gia hợp tác với các tổ chức quốc tế, Quốc gia về an toàn, an ninh mạng phù hợp với quy định của pháp luật và đặc thù của địa phương.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là mối quan hệ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chuyển đổi căn bản về nhận thức và cách làm, xây dựng và phát triển lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)