Chi tiết bài viết

Tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025

16:26, Thứ Sáu, 17-3-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 17/3/2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BCĐ tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp chính quyền, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện. 

Để tổ chức thực hiện các Dự án thuộc Chương trình PCMT giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả, BCĐ 138 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Dự án thuộc Chương trình PCMT giai đoạn 2021 - 2025; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu; cụ thể hóa các nội dung và giải pháp được đề ra trong Dự án; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Dự án; hoàn thành các chỉ tiêu đã nêu trong Dự án theo đúng thời gian quy định với hiệu quả cao nhất, có sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong từng nhiệm vụ. Cùng với đó, BCĐ 138 tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả, năng lực công tác của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, công tác giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn, hợp tác quốc tế trong PCMT; bảo đảm nguyên tắc trong sử dụng và quản lý kinh phí, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

Bên cạnh xác định công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể, BCĐ 138 tỉnh cũng chỉ đạo các cơ, quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCMT; tăng cường hợp tác đấu tranh tội phạm ma túy xuyên Quốc gia, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt - Lào, các nước trong khu vực và trên thế giới trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới; mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực về tài chính, kỹ thuật công nghệ và kỹ năng quản lý cho công tác PCMT; thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định, Thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác PCMT mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; phát huy hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc PCMT và tội phạm qua biên giới (BLO) tỉnh...

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)