Chi tiết bài viết

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản

15:4, Thứ Ba, 12-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1801/UBND-KT thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phươn, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế bảo đảm phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật liên quan và sát thực tiễn sản xuất, quản lý Nhà nước về thủy sản trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý chuyên ngành thủy sản thuộc Sở theo quy định, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp năng lực cán bộ theo đề án vị trí việc làm, trong đó có thành lập Phòng Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản; tham mưu xây dựng khu bảo tồn, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu đồng quản lý; xây dựng, thực thi quy chế phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, lực lượng chuyên trách trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu rà soát phân cấp quản lý Nhà nước về thủy sản phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, địa phương nhằm tăng cường sự chủ động trong bố trí nguồn lực, kinh phí và triển khai nhiệm vụ; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về thủy sản, nhất là nghiệp vụ về lĩnh vực khai thác thủy sản, kiểm ngư..., gắn đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch và bổ nhiệm, đảm bảo đủ số lượng lãnh đạo quản lý các cấp để tham mưu, thực thi nhiệm vụ; nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch cụ công trực tuyến, số hóa kết quả thủ tục hành chính… trong lĩnh vực thủy sản; cập nhật phần mềm, hệ cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành thủy sản gắn với việc phân cấp quản lý, truy cập khai thác, sử dụng phần mềm, hệ cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp quản lý tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ và vùng nội địa tỉnh; những địa phương có thủy sản phát triển, xem xét bố trí, sắp xếp ít nhất 01 cán bộ có chuyên môn để theo dõi, quản lý lĩnh vực thủy sản; chỉ đạo phòng, ban chuyên môn quản lý chuyên ngành thủy sản, UBND cấp xã phối hợp, quản lý và triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 643/QĐ-TTg.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập