Chi tiết bài viết

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

16:51, Thứ Sáu, 15-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1824/UBND-KT yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai, thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại hội nghị sở kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh Bộ tiêu chí, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM các cấp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tổng hợp, giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình để báo cáo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc  cho địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện Chương trình; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 02 Chương trình MTQG còn lại để tập trung đầu tư hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM trên địa bàn đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với xã xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các định hướng trọng tâm đã được nêu trong Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kịp thời hướng dẫn những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ  xây dựng NTM và Bộ tiêu chí NTM các cấp nhằm thảo gỡ vướng mắc cho địa phương; thực hiện Chương trình tổng thể xây dựng NTM, các Chương trình chuyên đề; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kỹ những kết quả đạt được trong 03 năm 2021 - 2023, trong đó tập trung phân tích, làm rõ những mặt được, chưa được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; tác động, ảnh hưởng của Chương trình đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai Chương trình hiệu quả hơn trong thời gian tới; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện Chương trình; nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho cán bộ và người dân về  xây dựng NTM và phát triển kinh tế nông thôn….

PV ĐHà

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập