Chi tiết bài viết

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

15:47, Thứ Hai, 18-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 1827/UBND-NCVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cùng một số quy định liên quan về quản lý, sử dụng con dấu, pháo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương với lực lượng chức năng có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định đạt kết quả. Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự theo quy định của Nghị định số 56/2023/NĐ-CP đối với các lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý con dấu và quản lý, sử dụng pháo; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh trong quá trình hoạt động; đào tạo, nâng cao chất lượng, bố trí cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ Công an cấp xã có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng thời lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền phổ biến Nghị định số 56/2023/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo…

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập