Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân về Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh

8:26, Thứ Năm, 16-11-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2329/UBND-TH về việc triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tăng trưởng xanh (TTX).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, Nhân dân về Chiến lược Quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch hành động Quốc gia về TTX giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược Quốc gia về TTX cần được nhận thức là chiến lược xuyên suốt, khâu nối, điều phối và dẫn dắt các chiến lược, đề án, quy hoạch của tỉnh hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức, hành vi, đạo đức về thực hành sản xuất, tiêu dùng, lối sống xanh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho TTX sau khi có hướng dẫn đầy đủ của các Bộ, ban, ngành; nghiên cứu để tham mưu ban hành cơ chế chính sách thuận lợi cho việc triển khai từ cấp tỉnh đến địa phương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, chủ động huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện TTX, chuyển đổi xanh; quan tâm đầy đủ tới nguồn lực đầu tư, công nghệ quản trị, đào tạo nhân lực; tích cực, chủ động hội nhập, học tập kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững, TTX.

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất các định hướng lớn, mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi để thực hiện Chiến lược Quốc gia về TTX; lựa chọn một số dự án điển hình có tiềm năng tạo ra đột phá làm thí điểm và theo dõi, đánh giá rút kinh nghiệm trước khi triển khai quy mô rộng lớn; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế huy động nguồn lực đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu TTX. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập