Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

16:52, Thứ Ba, 9-7-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1283/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến các đối tượng chịu tác động; rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, chế biến lâm sản, chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh ban hành để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh kết hợp lồng ghép trong nguồn vốn các chương trình, tham mưu bố trí kinh phí cho cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả việc bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Mặt khác, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lập, tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện bảo vệ và phát triển rừng, đề xuất hỗ trợ kinh phí năm 2025 từ ngân sách Trung ương trong các chương trình, dự án; rà soát, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách về đầu tư, hỗ trợ đầu tư bảo vệ, phát triển rừng, chế biến lâm sản trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

Ngoài ra, các đơn vị chủ rừng căn cứ Nghị định số 58/2024/NĐ-CP để triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành đối với kinh phí được phân bổ để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng...

Được biết, ngày 25/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2024.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập