Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh

16:52, Thứ Tư, 10-7-2024

(Quang Binh Portal) - Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu”, ngày 10/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi cá nhân tập trung thi đua huy động, vận động các nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 với sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, xã hội và người dân, trong đó nguồn lực Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng với nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh chỉ đạo, trong triển khai thực hiện thi đua xây dựng cơ chế, chính sách phải phù hợp, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025; xây dựng các công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo an toàn, có chất lượng, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, các vùng miền, đúng đối tượng thụ hưởng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với nguyên tắc hỗ trợ đến từng hộ gia đình, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi tầng lớp Nhân dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với chính quyền địa phương trong chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025…

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập