Chi tiết bài viết

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

9:25, Thứ Năm, 30-3-2023

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT
CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

• Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

01 - Đoàn Khuê (Trưởng ban vận động thống nhất Đảng bộ)
02 - Nguyễn Đình Chuyên 
03 - Nguyễn Thanh Hải 
04 - Nguyễn Văn Thanh 
05 - Võ Thúc Đồng 
06 - Hoàng Văn Diệm 
07 - Trương Văn Địch 
08 - Cổ Kim Thành 
09 - Nguyễn Tư Thoan 
10 - Bùi San (Bình Trị Thiên) 
11 - Vũ Thắng (Bình Trị Thiên) 
12 - Thái Bá Nhiệm 
13 - Trần Đình Luyến 
14 - Trần Hòa 
15 - Đinh Hữu Cường
16 - Hà Hùng Cường
17 - Lương Ngọc Bính

18 - Hoàng Đăng Quang

19 - Vũ Đại Thắng

• Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

01 - Trần Văn Sớ 
02 - Hoàng Văn Diệm 
03 - Nguyễn Tư Thoan 
04 - Trần Bội 
05 - Cổ Kim Thành 
06 - Ngô Đình Văn 
07 - Nguyễn Húng (Bình Trị Thiên) 
0B - Bùi San (Bình Trị Thiên) 
09 - Vũ Thắng (Bình Trị Thiên) 
10 - Nguyễn Văn Lương (Bình Trị Thiên) 
11 - Trần Sự 
12 - Phạm Phước 
13 - Đinh Hữu Cường 
14 - Phan Lâm Phương

15 - Nguyễn Hữu Hoài

16 - Trần Công Thuật

17 - Trần Thắng

• Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

01 - Đoàn Khuê (VM) 
02 - Đồng Sĩ Nguyên (VM) 
03 - Dương Đình Dư (LV) 
04 - Nguyễn Văn Luyện (LV) 
05 - Phạm Xuân Tuynh (TQ) 
06 - Nguyễn Thanh Phong 
07 - Cổ Kim Thành (Bình Trị Thiên) 
08 - Tống, Hoàng Nguyên (Bình Trị Thiên) 
09 - Lê Văn Hoan (Bình Trị Thiên) 
10 - Hồ Bỗng 
11 - Nguyễn Thanh Ba 
12 - Đặng Văn Hoàn
13 - Hoàng Tiến Dũng
14 - Lương Văn Luyến
15 - Lê Hùng Phi

16 - Trần Văn Tuân

17 - Phạm Thị Hân

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập