Chi tiết bài viết

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

15:25, Thứ Bảy, 6-9-2014

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015
(Xếp theo vần A,B,C...)

STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên
1. Dương Thanh Bình 20. Phạm Thanh Hùng 39. Nguyễn Văn Sơn
2. Phạm Xuân Bình 21. Nguyễn Thị Thanh Hương 40. Từ Hồng Sơn
3. Lương Ngọc Bính 22. Trần Vũ Khiêm 41. Phan Trung Thành
4. Trần Hải Châu 23. Phan Văn Khoa 42. Trần Thắng
5. Mai Công Danh 24. Nguyễn Thị Lài 43. Trần Công Thuật
6. Trần Đình Dinh 25. Đoàn Ngọc Lâm 44. Trần Thuynh
7. Võ Minh Doang 26. Đoàn Đức Liêm 45. Phan Văn Thường
8. Châu Tiến Dũng 27. Lương Văn Luyến 46. Hoàng Minh Tiến
9. Trần Tiến Dũng 28. Nguyễn Đức Lý 47. Trần Văn Tuân
10. Cao Văn Định 29. Hồ Minh 48. Lê Minh Tuyên
11. Đinh Bình Định 30. Phạm Văn Năm 49. Nguyễn Xuân Tuyến
12. Đinh Công Hải 31. Trương An Ninh 50. Lê Thuận Văn
13. Phạm Quang Hải 32. Lê Hùng Phi 51. Trần Thanh Văn
14. Phạm Thị Hân 33. Hồ An Phong 52. Trần Xuân Vinh
15. Đinh Quang Hiếu 34. Lê Văn Phúc 53. Nguyễn Thanh Xuân
16. Nguyễn Đình Hiệu 35. Nguyễn Văn Phúc    
17. Nguyễn Hữu Hoài 36. Nguyễn Ngọc Phương    
18. Nguyễn Tiến Hoàng 37. Hoàng Đăng Quang    
19. Nguyễn Công Huấn 38. Nguyễn Xuân Quang    

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

STT Họ và tên
1. Lương Ngọc Bính - Bí thư
2. Hoàng Đăng Quang - Phó Bí thư
3. Nguyễn Hữu Hoài - Phó Bí thư
4. Nguyễn Xuân Quang
5. Từ Hồng Sơn
6. Châu Tiến Dũng
7. Đinh Công Hải
8. Trần Xuân Vinh
9. Trần Công Thuật
10. Nguyễn Thị Thanh Hương
11. Lê Văn Phúc
12. Trần Văn Tuân
13. Lê Hùng Phi

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

STT Họ và tên
1. Đinh Công Hải - Chủ nhiệm UBKT
2. Võ Trường Tam - Phó Chủ nhiệm UBKT
3. Trần Bá Cự - Phó Chủ nhiệm UBKT
4. Trần Phong - Phó Chủ nhiệm UBKT
5. Nguyễn Công Sự
6. Nguyễn Thị Bích Thủy
7. Trần Công Thố
8. Lê Văn Sĩ
9. Nguyễn Anh Tuấn
10. Trần Xuân Vinh

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập