Chi tiết bài viết

Phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

14:23, Thứ Năm, 7-3-2019

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

1. Đồng chí Trần Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu về xây dựng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các kế hoạch tổng thể chung; quốc phòng an ninh; nội chính; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; xúc tiến đầu tư; chủ trương đầu tư các lĩnh vực; quản lý ngân sách; đầu tư nước ngoài (ODA, FDI); thi đua khen thưởng; thanh tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác xây dựng cơ bản chung và các công trình dự án không thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch phụ trách; phụ trách các dự án quốc phòng - an ninh; chỉ đạo chung các dự án trọng điểm theo quy định của tỉnh; phê duyệt các dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo: Ban an toàn giao thông tỉnh; Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh; Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và một số Hội đồng, Ban chỉ đạo khác theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

2. Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; giải phóng mặt bằng; định giá đất; tiến độ dự án của các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư; phát triển quỹ đất; nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nông dân, nông thôn, kinh tế hợp tác, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; Hợp tác 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12; công tác biên giới đất liền và biên giới trên biển; quản lý địa giới hành chính; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thường trực Hội Nông dân tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước).

- Trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX; các doanh nghiệp: Công ty LCN Bắc Quảng Bình, Công ty LCN Long Đại, Công ty cổ phần Việt Trung, Công ty cổ phần Lệ Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi.

- Chỉ đạo, phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống Nhân dân; các dự án FLC tại xã Hải Ninh; Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan và một số dự án khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành công việc Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.

3. Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa xã hội và đời sống; du lịch; thực hiện chính sách tôn giáo; phòng chống tệ nạn xã hội; chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Minh Hóa theo Nghị quyết 30a Chính phủ; Thông tin; truyền thông; dân tộc; thi hành án dân sự; bảo hiểm xã hội; tư pháp; Hội Chữ Thập đỏ tỉnh; quản lý nhà nước về công tác: Người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ... và quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp, hội xã hội, hội xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; các tổ chức phi Chính phủ và các dự án NGO trên địa bàn; công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở; Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực, dự án phụ trách; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B có sử dụng ngân sách nhà nước).

- Trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị: Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa Thể thao; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; Ban Tôn giáo; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; BQL Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP); Cục Thi hành án dân sự; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Trường Đại học Quảng Bình; Trường Chính trị tỉnh; các Trường Cao đẳng trên địa bàn.

- Phụ trách các chương trình, dự án: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh của giai đoạn 2021-2025; Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; Chương trình về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2021-2025; Dự án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai 32 xã bãi ngang, cồn bãi; Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP); Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Công tỉnh Quảng Bình.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.   

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dâm tỉnh.

4. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Giao thông, Vận tải; công nghiệp; xây dựng; tài chính; thương mại; sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp; xử lý vi phạm hành chính; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực, dự án phụ trách; công tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B sử dụng ngân sách nhà nước); quy hoạch chi tiết xây dựng; các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại; phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực. 

- Trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Quỹ Phát triển đất, Cục Thống kê, Cục Thuế, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trên địa bàn; các doanh nghiệp trên địa bàn; Ban Quản lý Dự án môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

- Chỉ đạo, phụ trách các dự án: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới; Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới; Dự án cấp nước Quảng Trạch (Hungari) và Dự án vệ sinh môi trường Quảng Trạch (Đan Mạch); Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời; dự án LRAMP; Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I và II; Dự án Hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện 4 tỉnh; Chương trình về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại giai đoạn 2021-2025; Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.   

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 22/12/2020

 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập