Chi tiết bài viết

Phân công nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

9:12, Thứ Sáu, 5-2-2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2011-2016

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nội chính, xây dựng chính quyền, tổ chức cán bộ, quốc phòng an ninh, thi đua khen thưởng, giao thông vận tải, giới thiệu địa điểm đất xây dựng, xúc tiến đầu tư, phát triển đô thị, thanh tra, quản lý ngân sách, cải cách hành chính, công tác ngoại vụ, đầu tư nước ngoài (ODA, FDI), thi hành pháp luật, Trưởng ban an toàn giao thông, công tác XDCB chung và các công trình dự án không thuộc lĩnh vực các Phó Chủ tịch phụ trách, phê duyệt các dự án nhóm B, cho chủ trương đầu tư ở các lĩnh vực.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông Vận tải..

- Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại giai đoạn 2011 - 2015.

- Theo dõi, chỉ đạo thành phố Đồng Hới.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường, tài chính, thương mại, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách; công tác xử phạt vi phạm hành chính; công tác kế hoạch, XDCB thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B); Kinh tế hợp tác, quản lý địa giới hành chính; Trưởng ban chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào, phụ trách công tác biên giới đất liền và biên giới trên biển. Hợp tác 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12, chỉ đạo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Minh Hóa theo Nghị quyết 30a Chính phủ, phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc các lĩnh vực; Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách;   

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, các cơ quan trong hệ thống tài chính, ngân hàng, Cục Thống kê, Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới, Dự án cấp nước Quảng Trạch (Hunggari) và Dự án vệ sinh môi trường Quảng Trạch (Đan Mạch), Trưởng ban chỉ đạo Dự án xi măng Văn Hóa, các doanh nghiệp trên địa bàn, Văn phòng UBND tỉnh, Quỹ Phát triển đất, Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời, Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình (SRDP), Liên minh HTX

- Chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

- Theo dõi, chỉ đạo các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa.

3. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa xã hội và đời sống, du lịch, thực hiện chính sách tôn giáo, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; công tác kế hoạch, XDCB thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B); Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nông dân, nông thôn, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai; Phó Ban  phòng chống thiên tai, Phó BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Dự án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai phụ 32 xã bãi ngang, cồn bãi; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với thường trực Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Lao động TB&XH, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học - công nghệ, Đại học Quảng Bình, Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Công tỉnh Quảng Bình; Ban Tôn giáo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thân, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015.

- Theo dõi, chỉ đạo các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

4. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phụ trách các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, truyền dẫn phát sóng, vô tuyến điện, hạ tầng thông tin, quảng cáo trên báo chí, mạng Internet, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; thực hiện chính sách dân tộc; giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh và quản lý nhà nước đối với các hội nghề nghiệp, hội xã hội, hội xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh; công tác thanh niên, công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến pháp luật; theo dõi các tổ chức phi Chính phủ (NGO); công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo lĩnh vực phụ trách; công tác kế hoạch, XDCB thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách (trừ quyết định phê duyệt dự án nhóm B); Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi công tác tuyên giáo, dân vận chính quyền;

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Bưu chính, Viễn thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Chính trị, Trường Trung cấp Luật.

- Theo dõi, chỉ đạo huyện Bố Trạch.

5. Đồng chí Từ Hồng Sơn - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

Trực tiếp phụ trách Công an tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6. Đồng chí Nguyễn Văn Man - Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quốc phòng quân sự. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương.

7. Đồng chí Trương An Ninh- Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phụ trách công tác Văn phòng UBND tỉnh. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

8. Đồng chí Trần Thuynh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

Trực tiếp phụ trách ngành Tài chính và tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan về tài chính.

9. Đồng chí Trần Đình Dinh - Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

Trực tiếp phụ trách ngành Nội vụ. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến xây dựng chính quyền, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính.
Ngoài nhiệm vụ được phân công trên đây, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện công tác trong từng thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phân công các thành viên UBND tỉnh phụ trách một số công tác đột xuất hoặc theo từng chuyên đề. Các thành viên UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nguồn: Thông báo số 1439/TB-UBND ngày 16/7/2011; 1424/TB-UBND ngày 10/12/2013; 766/TB-UBND ngày 23/6/2014; 170/TB-UBND ngày 02/02/2016

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập