Thông tin tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh

22:8, Thứ Năm, 2-6-2022

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 35 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3841827

- Email: ubmt@quangbinh.gov.vn

- Website: ubmt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Chủ tịch: Phạm Thị Hân

- Điện thoại: 0232. 3822314

- Email: hanpt.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực: Trương Văn Hởi

- Điện thoại: 0232. 3824820

- Email: hoiqb64@gmail.com;  hoitv.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trần Quang Minh

- Điện thoại: 0232. 3840678

- Email: minhtq.ubmt@quangbinh.gov.vn

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Minh

- Điện thoại: 0232. 3828086

- Email: minhhv.ubmt@quangbinh.gov.vn

 
II. CÁC BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3841827

2. Ban Tổ chức - Tuyên giáo:

- Điện thoại: 0232. 3851533

3. Ban Phong trào:

- Điện thoại: 0232. 3824541

4. Ban Dân chủ - Pháp luật:

- Điện thoại: 0232. 3841828


Các tin khác