Chi tiết bài viết

Chức năng, nhiệm vụ của các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh

22:0, Thứ Bảy, 6-9-2014

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN, VĂN PHÒNG ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG BÌNH

I. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH.

1. Tổ chức việc chuẩn bị các nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp, hội nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh và chương trình công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh; nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ.

3. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước.

4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

5. Xem xét, công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay thế chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố.

6. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ máy giúp việc của cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh.

7. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên.

8. Hướng dẫn, đảm bảo điều kiện hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

9. Ban hành quyết định, thông tri, quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên và kiểm tra việc thực hiện văn bản đó.

10. Xét quyết định khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những cá nhân, tập thể và tổ chức có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm. 

II. VĂN PHÒNG

1. Chức năng

Văn phòng cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tổng hợp, đối ngoại, thông tin - lưu trữ, hành chính - quản trị của Mặt trận

2. Nhiệm vụ

2.1. Tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin đến cơ quan Uỷ ban MTTQ  tỉnh, lập kế hoạch công tác và điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ  tỉnh hàng tháng, hàng quý đối với cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh; lưu trữ các loại văn bản, tài liệu của cơ quan theo quy định.

2.2. Dự thảo các báo cáo, chương trình công tác định kỳ về công tác Mặt trận và giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động do Uỷ ban MTTQ tỉnh đề ra trong từng thời gian.

2.3. Chủ trì và phối hợp với các Ban trong cơ quan để chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Thường trực và các hội nghị của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

2.5. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quản lý công tác hành chính, quản trị, tài chính của cơ quan phục vụ cho sự điều hành công việc của Ban Thường trực; giúp Ban Thường trực quản lý nguồn kinh phí hoạt động từ ngân sách và kinh phí của các đề án, dự án và các quỹ do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh quản lý đúng quy định. Phối hợp với Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh góp phần thực hiện chính sách và cải thiện đời sống của cán bộ công chức trong cơ quan.

2.6. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Kiều bào tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

2.7. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Ban đối ngoại Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan.

III. BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT

1. Chức năng

Ban Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

2.2. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc tham gia xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh.

2.3. Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

2.4. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân theo Luật Thanh tra, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

2.5. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền cùng cấp và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.6. Tham mưu giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật và giữ mối quan hệ với Ban Dân chủ-Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Toà án, Viện kiểm sát, Sở tư pháp, Thi hành án tỉnh, Thanh tra nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan.

IV. BAN PHONG TRÀO

1. Chức năng

Ban Phong trào có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và tham gia thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, cụ thể là cuộc vận động ’’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’’, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; hướng dẫn tổ chức "Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc " ở khu dân cư.

2.2. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động đột xuất do Trung ương, tỉnh phát động như: ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; đề xuất phương án cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh điều phối cứu trợ đột xuất khi có chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

2.3. Tham mưu cho Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng các chương trình phối hợp, thống nhất hành động giữa Uỷ ban MTTQ tỉnh với các tổ chức thành viên.

2.4. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS.

2.5. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

2.6. Tham mưu giúp cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về hoạt động của Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội.

2.7. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh giữ mối quan hệ với Ban Phong trào Uỷ Ban TW MTTQ Việt Nam, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công An tỉnh và các cơ quan có liên quan.

V. BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO

1. Chức năng

Ban Tổ chức - Tuyên huấn có chức năng giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ Ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức, huấn luyện cán bộ, công tác tuyên truyền, công tác thi đua của Mặt trận.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, các Hội đồng tư vấn, các quy chế hoạt động của Uỷ ban MTTQ và của Ban Thường trực.

2.2. Giúp Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh, Đảng đoàn quản lý cán bộ chuyên trách tại cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đảng đoàn phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thành uỷ thống nhất về việc sắp xếp, đề bạt, thay thế, thực hiện chính sách đối với cán bộ chủ chốt của Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố. 

2.3. Theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

2.4. Tham mưu giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền trong từng thời gian và đột xuất về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, về các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; biên soạn tài liệu tuyên truyền trong hệ thống tổ chức Mặt trận trong tỉnh.

2.5. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch huấn luyện cán bộ Mặt trận cấp dưới và là đầu mối giúp Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.

2.6. Chủ trì phối hợp với các Ban trong cơ quan tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

2.7. Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh giữ mối quan hệ với Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, trường Chính trị tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương, Sở Nội vụ ; các tổ chức thành viên, các uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan.

VI. BAN DÂN TỘC - TÔN GIÁO

1. Chức năng:

Ban Dân tộc - Tôn giáo có chức năng giúp việc cho Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh về công tác Dân tộc - Tôn giáo của Mặt trận.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, về dân tộc ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc vận động các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số.

2.2. Phối hợp với các Ban cơ quan MTTQ tỉnh tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ tỉnh xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.

2.3. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Kiều bào tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

2.4. Tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thực hiện và hướng dẫn thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc của các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức ở địa phương.

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập