Chi tiết bài viết

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục

13:54, Thứ Hai, 15-9-2014

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỤC

I. Vị trí, chức năng của Cục THADS tỉnh

1- Cục THADS tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng Cục THADS – Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng THADS, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS địa phương (cấp cục, chi cục) và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2- Cục THADS có các phòng chuyên môn trực thuộc như sau:

- Văn phòng;

- Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS;

- Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3- Cục THADS tỉnh có Cục Trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan THADS; Phó Cục trưởng đồng thời là Phó Thủ trưởng cơ quan THADS; Chấp hành viên sơ cấp; Chấp hành viên trung cấp; Chấp hành viên cao cấp; Thẩm tra viên THA; Thẩm tra viên chính THA; có thể có Thẩm tra viên cao cấp THA; Thư ký THA và công chức khác.

4- Cục trưởng THADS tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS – Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục THADS tỉnh. Phó Cục trưởng Cục THADS chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục THADS tỉnh và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

5- Cục THADS tỉnh chịu sự chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 173 Luật THADS năm 2008, có trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác THADS trên địa bàn và thực hiện báo cáo công tác THADS trước Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1- Quản lý, chỉ đạo về THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, bao gồm:

a- Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động THADS;

b- Chỉ đạo hoạt động THADS đối với cơ quan THADS cấp huyện (Chi cục); hướng dẫn nghiệp vụ THADS cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan THADS trên địa bàn;

c- Kiểm tra công tác THADS đối với cơ quan THADS cấp huyện;

d- Tổng kết thực tiễn THADS; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động THADS theo hướng dẫn của cơ quan THADS thuộc Bộ Tư pháp.

2- Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 (Thẩm quyền THA) của Luật THADS năm 2008.

3- Lập hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ THADS đang chấp hành hình phạt tù.

4- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật THADS năm 2008.

5- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan THADS địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp.

6- Giúp UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 173 của Luật THADS năm 2008: “Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS tỉnh”.

7- Báo cáo công tác THADS trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập