Phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 huyện Quảng Trạch

16:17, Thứ Ba, 20-9-2022

(Quang Binh Portat) - Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2523/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 huyện Quảng Trạch.

Cụ thể, Dự án Hạ tầng tuyến đường chính từ trung tâm huyện Quảng Trạch kết nối với Tỉnh lộ 22 do UBND huyện Quảng Trạch làm chủ đầu tư có diện tích thực hiện dự án là 83.470,2 m2; trong đó diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác là 28.971,1 m2. Đây là rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất 19.128,8 m2; rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 9.842,3 m2.

Đối với Dự án thành phần 2, sửa chữa hồ Nước Sốt và hồ Khe Mái huyện Quảng Trạch thuộc dự án sửa chữa nâng cấp các hồ, đập xung yếu tỉnh Quảng Bình do UBND huyện Quảng Trạch làm chủ đầu tư có diện tích thực hiện là 34.404,6 m2, trong đó diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 3.296,0 m2. Đây là rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất 1.129,5 m2; rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 2.166,5 m2.

Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Quảng Tùng do Công ty TNHH Ngôi sao Quảng Bình làm chủ đầu tư có diện tích thực hiện dự án là 30.309,5 m2, trong đó diện tích rừng phê duyệt Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác 30.309,5 m2. Thuộc đối tượng rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo kế hoạch được duyệt; đồng thời chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.

PV ĐHà

Các tin khác