Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

14:27, Thứ Tư, 21-9-2022

(Quang Binh Portal) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu của kế hoạch trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, trước ngày 01/10/2023, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội Bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

Trước ngày 01/01/2024, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Ngày 01/01/2025, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu được giao tại Kế hoạch. Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện

hoạch và tổng hợp vướng mắc của các bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

PV ĐHà

Các tin khác