Chi tiết bài viết

Những kết quả tích cực trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

15:24, Thứ Sáu, 24-5-2024

(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia kịp thời, đảm bảo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quản lý điều hành, tổ chức thực hiện phù hợp tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện và phổ biến sâu rộng trong Nhân dân, đặc biệt là đến tận đối tượng thụ hưởng. Vì thế, các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, đã triển khai thực hiện được 56 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho hơn 1.500 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo...; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; tư vấn, hỗ trợ đào tạo cho 200 người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển… Kết quả, giai đoạn 2021 - 2023, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được 2,47% so với đầu kỳ; hơn 6.184 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm 8,05%, vượt mục tiêu đề ra. 

Bên cạnh đó, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, các ngành, địa phương đã đầu tư xây dựng 28 công trình, trong đó 18 công trình đường giao thông, 05 nhà sinh hoạt cộng đồng, 04 trường học, 01 chợ; nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 06 trường phổ thông dân tộc nội trú; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số... Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện và hỗ trợ cho 97 mô hình, gồm 04 mô hình trồng trọt, 82 mô hình chăn nuôi, 05 mô hình phi nông nghiệp cho 815 hộ nghèo, 996 hộ cận nghèo, 449 hộ mới thoát nghèo, hộ khuyết tật...

Công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng và phát huy hiệu quả, tập trung vào những nội dung trọng tâm của các Chương trình, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp và người dân. Đặc biệt, một bộ phận người nghèo đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, xuất hiện những điển hình làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo. 

Mặt khác, các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh, thực sự đi vào cuộc sống, thu hút được người dân và cộng đồng tham gia vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến cải thiện chất lượng sống và điều kiện sinh hoạt ở nông thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 Làng Văn hóa Du lịch, Làng du lịch nông thôn được hình thành và bước đầu có sự đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, là những điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, gồm: Làng Văn hóa Du lịch Cảnh Dương; Làng Văn hóa, Du lịch Cự Nẫm và Làng Du lịch thích ứng thời tiết Tân Hóa. Một số dự án đầu tư phát triển các điểm du lịch nông thôn, cơ sở lưu trú cộng đồng đã đưa vào khai thác thu hút khách du lịch như Khu du lịch Suối Đá (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), Khu du lịch Lèn Chùa và Khu nghỉ dưỡng Blue Diamond (xã Xuân Trạch), các homestay tại Làng Du lịch Tân Hóa (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa), góp phần đa dạng dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân khu vực nông thôn…

Thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 06 chương trình chuyên đề để phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng địa phương trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn, kiểm tra các xã trong việc triển khai thực hiện huy động, phân bổ, sử dụng nguồn vốn thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới; khẩn trương làm việc với các xã được phân công phụ trách để nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn các xã có tiêu chí bị sụt giảm do sở, ngành mình phụ trách; ưu tiên phê duyệt thủ tục liên quan để các xã sớm về đích theo mục tiêu đề ra; tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các Bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tranh thủ nguồn hỗ trợ khác đầu tư cho công tác giảm nghèo, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh; tập trung nguồn lực thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, phát triển kinh tế cho đối tượng nghèo; chăm lo cho đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản giúp họ thoát nghèo bền vững; chú trọng hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, đa dạng nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, chương trình, dự án để phát triển sản xuất. Các ngành, địa phương cũng sẽ nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, mô hình sinh kế, phát huy sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai mô hình hợp tác, liên kết với giữa hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm; khuyến khích nhà đầu tư phát triển vào nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tạo thêm việc làm mới cho người dân địa phương; tích cực tham gia thị trường lao động trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu lao động; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo nghề và chủ động giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người dân tộc thiểu số; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; tập trung cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; giải quyết vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các dân tộc thiểu số khó khăn nhất...

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập