Trường THPT Ngô Quyền: Thông báo mời thầu

10:30, Thứ Sáu, 15-3-2019

Trường THPT Ngô Quyền thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ giảng dạy, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2019 đến trước 17h, ngày 20 tháng 3 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Ngô Quyền

- Địa chỉ: TK 2 -  TT Hoàn Lão – Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232 3863090

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 08h 30, ngày 18 tháng 3 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thái

Các tin khác