Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời thầu

10:31, Thứ Sáu, 19-7-2019

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác tại trụ sở mới, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác tại trụ sở mới.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác tại trụ sở mới.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày;

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;

5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 7 giờ 30, ngày 19 tháng 7 năm 2019 đến trước 8 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2019.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư.

7. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí.

8. Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2019;

10. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2019;

Giám đốc
Lê Hồng Viễn

Các tin khác