Chi tiết bài viết

Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn

14:27, Thứ Hai, 7-8-2023

(Quang Binh Portal)  - Ngày 02/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị tại khu vực trung tâm thị xã Ba Đồn với những nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổ chức công bố, đăng tải Danh mục dự án nêu trên kèm theo Yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Xác định thời điểm công bố Danh mục dự án kèm theo yêu cầu sơ bộ về năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án và thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư, đảm bảo thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải, công bố rộng rãi thông tin Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện dự án.

3. Giao Tổ đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (tổ đánh giá liên ngành) được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 10/03/2023, điều chỉnh tại Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, báo cáo kết quả đánh giá và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các thành viên thuộc Tổ đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (tổ đánh giá liên ngành) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 02/8/2023

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập