Hướng dẫn số 09-HD/TG của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

18:18, Thứ Năm, 18-3-2010

Ngày 12 tháng 3 năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề ’’Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ’’là đạo đức, là văn minh’’ gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010.

Thực hiện Hướng dẫn số 22 - HD/BTG ngày 09 tháng 02 năng 2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức học tập chuyên đề ’’Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ’’là đạo đức, là văn minh’’ gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối xây dựng hướng dẫn học tập Chuyên đề cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 của tỉnh.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ Khối gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị khoá X về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI một cách thiết thực; chỉ đạo thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng phục vụ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

- Phát huy những kết quả đạt được của việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ trong toàn Đảng bộ Khối những năm qua, đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới tổng kết 04 năm thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị vào cuối năm 2010.

2. Yêu cầu

- Các cấp uỷ cơ sở chỉ đạo việc triển khai học tập Chuyên đề một cách nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành trước khi tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thảo luận ở các chi bộ và trong cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và xây dựng chương trình hành động của cấp uỷ, nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp.

- Sau khi học tập Chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên phải viết Bản thu hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể của bản thân trong học tập và làm theo Bác. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp uỷ phải nêu gương trong học tập Chuyên đề và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. Nội dung tiến hành

1. Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Đảng uỷ Khối tổ chức hội nghị báo cáo viên giới thiệu Chuyên đề và trực tiếp chỉ đạo việc học tập của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Thời gian: 1/2 ngày.

- Nội dung:

+ Quán triệt về nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức, học tập Chuyên đề.

+ Nghe giới thiệu chuyên đề ’’Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ’’là đạo đức, là văn minh".

- Tài liệu: Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/3/2010.

2. Các cấp uỷ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ chốt sinh hoạt ở đảng bộ, chi bộ cơ sở nào tham gia học tập theo đảng bộ, chi bộ cơ sở đó.

- Thời gian: 1/2 ngày.

- Đảng uỷ (chi uỷ) giới thiệu dự thảo chương hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn mi”, hướng dẫn các chi bộ (tổ đảng) thảo luận và hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, liên hệ bản thân, đề ra mục tiêu, phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các chi bộ (trực thuộc đảng uỷ cơ sở), tổ đảng tổ chức hội nghị đảng viên thảo luận dự thảo chương trình hành động của đảng uỷ và thông qua bản thu hoạch của cán bộ, đảng viên.

- Đảng uỷ, chi uỷ cơ sở tổ chức hội nghị cấp uỷ mở rộng để nghe báo cáo kết quả thảo luận của các chi bộ, tổ đảng và thảo luận thông qua chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Tài liệu: Tài liệu học tập và tài liệu tham khảo do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

- Thời gian hoàn thành: Trước khi tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng (trước ngày 30/4/2010).

III. Chế độ thông tin, báo cáo:

Sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập chuyên đề, các cấp uỷ báo cáo nhanh kết quả triển khai tại đơn vị về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối.

Nhấn vào đây để tải nội dung toàn văn hướng dẫn

Các tin khác