Kế hoạch Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

7:57, Thứ Ba, 10-2-2009

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Ban Chỉ đạo Cuộc v­­­ận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong năm 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích, yêu cầu:

- Các cấp uỷ đảng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và nâng cao hơn nữa về chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung trọng tâm Cuộc vận động và đem lại hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn, từ đó tạo ra những mô hình, những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của nhà nước; tin tưởng hoàn toàn vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục thực hiện và đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động nhằm đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực; nêu gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân xuất sắc, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng và trong xã hội của năm 2009; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện trong toàn Đảng bộ Khối.

 

II. NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2009

Ban Chỉ đạo, các cấp uỷ cơ sở trực thuộc bám sát những nội dung tại Hướng dẫn số 05- HD/BCĐ, ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ban Chỉ đạo Đảng uỷ Khối để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả cao. Năm 2009 cần tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Những đơn vị nào chưa tổ chức Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động thì tiếp tục triển khai thực hiện, và phải tiến hành xong trước ngày 25/02/2009, gửi báo cáo sơ kết lên BCĐ Cuộc vận động Đảng uỷ Khối trước ngày 30/02/2009.

Trong báo cáo tổng kết, cần đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, những kiến nghị, đề xuất và những nguyên nhân một cách thẳng thắn, trung thực, khách quan.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 05-HD/BCĐ, ngày 21/9/2007 của BCĐ thực hiện Cuộc vận động Đảng uỷ Khối và tình hình cụ thể của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động năm 2009 cho phù hợp.

2. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiên cứu học tập và tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân’’

Trong quá trình học tập các chuyên đề, các cấp uỷ đảng cơ sở tổ chức thảo luận tại chi bộ, có liên hệ bản thân về tinh thần, thái độ phục vụ. Triển khai lấy ý kiến đóng góp xây dựng Chương trình hành động cụ thể, phù hợp với cơ quan, đơn vị , bảo đảm cho từng cá nhân vận dụng phấn đấu thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm Cuộc vận động năm 2009. (Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng uỷ Khối sẽ có hướng dẫn triển khai sau)

3. Trên cơ sở Kế hoạch của BCĐ Cuộc vận động Đảng uỷ Khối. Ban Chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện nội dung trọng tâm Cuộc vận động năm 2009 gắn với các hoạt động Kỷ niệm 40 năm làm theo Di chúc của Người.

4. Để biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp uỷ cơ sở cần thường xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát phát hiện chính xác những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để gặp mặt, giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại diễn đàn do Ban Chỉ đạo CVĐ Đảng uỷ Khối tổ chức: Qua diễn đàn này, Đảng uỷ Khối sẽ lựa chọn 3 tập thể và 2 cá nhân đi dự giao lưu ở diễn đàn do Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh tổ chức.

Việc tổ chức gặp mặt, toạ đàm, biểu dương thành tích các điển hình tiên tiến ở cơ sở được hoàn thành trước ngày 20/9/2009, và gửi báo cáo lên BCĐ Cuộc vận động Đảng uỷ Khối trong tháng 9/2009.

5. Để đẩy mạnh công tác chỉ đạo Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo chọn 05 đảng bộ và 02 chi bộ sau đây làm đơn vị chỉ đạo điểm:

1. Đảng bộ Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Bình.  

2. Đảng bộ Sở Tư Pháp Quảng Bình.

3. Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình.

4. Đảng bộ Đài Phát thanh - Truyền hình QB.

5. Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh.

6. Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh QB.

7. Chi bộ Báo Quảng Bình.

6. Ban Chỉ đạo CVĐ Đảng uỷ Khối sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ Khối trong năm 2009. Giao cho Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ xây dựng kế hoạch và thành phần các Đoàn kiểm tra.

Thời gian kiểm tra, tháng 8 và tháng 9 năm 2009.

7. Các cấp uỷ đảng cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 và sơ kết 3 năm (2007 - 2009) thực hiện Cuộc vận động.

Dự kiến về thời gian:

- Hội nghị sơ kết, tổng kết ở các cơ sở trực thuộc hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2009.

- Hội nghị sơ kết, tổng kết ở Đảng bộ Khối hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2009.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ và các ban, giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Cấp uỷ và Ban chỉ đạo vận động ở cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên.

- Cấp uỷ, Ban Chỉ đạo CVĐ các cơ sở trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đảng uỷ Khối và điều kiện cụ thể của từng đơn vị để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

Trích Kế hoạch số 352-KH/BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh Quảng Bình

Các tin khác