Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

15:37, Thứ Tư, 27-7-2022

(Quang Binh Portal) - Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 Luật, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Để kịp thời triển khai thực hiện nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, ngày 26/7/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã có Công văn số 1989/STP-PBGDPL về việc phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, Hội đồng PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội, từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Hội đồng PBGDPL tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt, phản ánh kịp thời cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và những vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để người dân biết, thực hiện; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật; đẩy mạnh công tác PBGDPL; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản luật.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của văn bản luật bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật trên địa bàn.

PV Minh Huyền

Các tin khác